Innkalling til årsmøte for Mizuchi k.k 2012.

Tidspunkt: Torsdag 24. mai kl. 18.30
Sted: Klubbhuset Mizuchi karateklubb, Dønski

NIF’s lov §§ 2-5 og 2-9 gjelder.


1. Godkjenne de stemmeberettigede.


2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle årsberetning 2011.

5. Behandle regnskap 2011 i revidert stand. 

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta budsjett 2012.

9. Behandle idrettslaget organisasjonsplan.

10. Foreta valg:
      a) Leder og nestleder
      b) 3 styremedlemmer og 1 varamedlem
      c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
      d) 2 revisorer
      e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
      f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 10. mai.
Endelig saksliste vil foreligge senest 17. mai.

Vi minner om følgende fra vedtektene:

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIF`s lov § 2-5. 

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIF`s lov § 2-9. 
Spørsmål kan rettes til styret@mizuchi.no